INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator Danych osobowych Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest EKO CENTRUM Dariusz Nowak z siedzibą 97-500 Radomsko, przy ul. Reymonta 62
II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt należy nawiązać pod adresem biuro@ekocentrumradomsko.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I.
III. Cele i podstawy Przetwarzania fBędziemy Przetwarzać Pani/Pana Dane w celu:
1. zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. prowadzenia dokumentacji współpracy będącej obowiązkiem EKO CENTRUM Dariusz Nowak – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawie Ordynacja podatkowa, ustawach podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. prowadzenia dokumentacji współpracy, o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w EKO CENTRUM Dariusz Nowak będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4.archiwalnym (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu EKO CENTRUM Dariusz Nowak. w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu EKO CENTRUM Dariusz Nowak (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Okres przechowywania Danych Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub od zakończenia umowy/ współpracy, w ramach której pozyskane zostały Pani/Pana dane osobowe.
V. Odbiorcy Danych Pani/Pana Dane osobowe mogą zostać przekazywane:
podmiotom naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi;
podmiotom zaangażowanym w rozwój spółki (np. kancelarie prawne, firmy audytorskie); instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, GPW, KNF lub innym;
naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).
VI. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG Pani/Pana Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana Danych poza EOG.
Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą Przetwarzane Pani/Pana Dane osobowe, zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony Danych osobowych
zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich Przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana Danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.
Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana Danych jest zgodny z zasadami
przewidzianymi w rozdziale V RODO.
W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym
zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich u udostępnienia.

VII. Prawa osób, których Dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich Danych;
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich Przetwarzania;
 4. przenoszenia Danych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana Dane nie są profilowane

Nasi klienci

An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
«
»

Nasi klienci

An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
An error occured during creating the thumbnail.
 • 1
 • 2
«
»

EkoCentrum Dariusz Nowak

97-500 Radomsko,
ul. Reymonta 62,
Telefon: +48 44 684 01 13
FAX: +48 44 684 01 13
E-mail: biuro@ekocentrumradomsko.pl

Transport-Metalurgia sp. z o.o.

97-500 Radomsko,
ul. Reymonta 62,
Telefon: +48 44 684 01 13
FAX: +48 44 684 01 13
E-mail: biuro@ekocentrumradomsko.pl

J&D Kruszywa Janusz Stus, Dariusz Nowak

97-371 Wola Krzystoporska,
ul. Wesoła 5, Siomki
Telefon: +48 515 131 116
Kom: +48 513 009 391